Yra švietimo programų apie Bažnyčios mokymą, yra labiau holistinių prieigų, kur grupė nesusitelkia ties seksualiniais klausimais, tačiau domisi kitais LGBT asmenims rūpimais klausimais. Tai aprėptų keitimąsi informacija ir dalijimąsi patirtimi baudžiamojo persekiojimo, apsaugos ir prevencijos, sąmoningumo ugdymo, bendradarbiavimo su privačiuoju sektoriumi ir savireguliacijos skatinimo ar duomenų kaupimo mechanizmų įdiegimo srityse. Valstybės narės užtikrina, kad, jeigu asmens, prieš kurį padarytos 3—7 straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos, amžius neaiškus ir yra pagrindas manyti, kad jis yra vaikas, asmuo laikomas vaiku, kad nedelsiant gautų pagalbą, paramą ir apsaugą pagal 18 ir 19 straipsnius, iki jo amžius bus patikrintas.

Jie nukreipti prieš vaikus, kurie turi teisę į ypatingą apsaugą ir globą. Šie nusikaltimai aukoms sukelia ilgalaikę fizinę, psichologinę ir socialinę žalą; Kaip padidinti Dick 10 laikrodziu jie toliau daromi, ardomos pagrindinės šiuolaikinės visuomenės vertybės, susijusios su ypatinga vaikų apsauga ir pasitikėjimu atitinkamomis valdžios institucijomis. Nepaisant tikslios ir patikimos statistikos stokos, tyrimai rodo, kad reikšminga Europos vaikų mažuma gali būti seksualiai prievartaujami ir kad tokių atvejų ilgainiui nemažėja, o tam tikrų formų seksualinio smurto net padaugėję.

Bendras Sąjungos politikos tikslas šioje srityje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnį yra užtikrinti aukštą saugumo lygį prevencijos bei kovos su nusikalstamumu, aprėpiančiu seksualinę prievartą prieš vaikus ir jų seksualinį išnaudojimą, priemonėmis. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnį pirmiausia tai turėtų būti Kokie dydziai yra seksualiniai nariai nustatant pagrindines nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžties nuostatas Kokie dydziai yra seksualiniai nariai seksualinio išnaudojimo srityje.

Konkretūs tikslai būtų šie: veiksmingai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus, apsaugoti aukų teises ir užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui ir prievartai prieš juos. Minėti reiškiniai nepašalinami ir dėl nepakankamo atsako taikant teisėsaugos mechanizmus, sunkumų taip pat daugėja, nes tam tikros nusikalstamos veikos yra tarpvalstybinio pobūdžio. Aukos nenoriai praneša apie prievartą, dėl nacionalinės baudžiamosios teisės ir proceso skirtumų gali būti nevienodai vykdomi tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas, o atlikę bausmę kaltininkai gali toliau kelti pavojų.

Dėl informacinių technologijų Kokie dydziai yra seksualiniai nariai šios problemos dar pasunkėjo, nes tapo lengviau kurti ir platinti seksualinės prievartos vaizdus, kaltininkai gali išlikti anonimiški, o atsakomybės klausimus spręsti priklauso skirtingoms jurisdikcijoms. Kadangi yra daug galimybių keliauti ir skiriasi pajamos, skatinamas vadinamasis vaikų sekso turizmas, o seksualines nusikalstamas veikas prieš vaikus užsienyje padarę asmenys dažnai išvengia bausmės. Be sunkumų baudžiamojo persekiojimo srityje organizuoti nusikaltėliai gali daug uždirbti mažai rizikuodami.

Nacionalinės teisės aktai aprėpia kai kurias šių problemų, tačiau nevienodai. Vis dėlto jie nėra pakankamai griežti ar nuoseklūs, kad užtikrintų tvirtą socialinį atsaką į šį nerimą keliantį reiškinį.

Tantjemos bendrovėse gali būti skirstomos ir neproporcingai Reklama publikuota: Audrius Žvybas, advokatų kontoros GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Audrius Žvybas Tantjemos yra vienas iš dažniausiai naudojamų būdų atlyginti valdybos ar stebėtojų tarybos nariams už jų darbą. Šis atlyginimo būdas tiesiogiai siejamas su uždirbtu bendrovės pelnu: įstatymas aiškiai nurodo, kad tantjemos gali būti mokamos tik tuo atveju, kai bendrovės veikla yra pelninga. Be to, tantjemų dydis yra susiejamas su mokamais dividendais, todėl akivaizdu, kad tantjemos yra atlygio forma, mokama valdybos bei stebėtojų tarybos nariams už jų sėkmingą veiklą, kuri tiesiogiai prisidėjo prie teigiamų bendrovės rezultatų. Vienoje iš paskutinių savo nutarčių Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė ir dėl skirtingo tantjemų dydžių atskiriems bendrovės organų nariams. Šis klausimas kilo, kai vienos Lietuvos bendrovės valdybos narys kreipėsi į teismą dėl tariamai pažeistų jo, kaip valdybos nario, teisių, taip pat bendrojo valdymo organų lygiateisiškumo principo pažeidimo, nes bendrovės stebėtojų taryba, skirstydama tantjemas valdybai, jam skyrė kelis kartus mažesnę tantjemą nei kitiems valdybos nariams.

Neseniai paskelbtoje Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos konvencijoje Europos Tarybos sutarčių serija Nr.

Pasauliniu mastu pagrindinis tarptautinis standartas yra m. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos. Tačiau prie šios konvencijos prisijungusios dar ne visos valstybės narės. Nors reikalavimai apskritai įgyvendinti, yra tam tikrų pamatinio sprendimo trūkumų.

Juo suderinti tik su tam tikromis nusikalstamomis veikomis susiję teisės aktai, neaprėpti nauji prievartos ir išnaudojimo naudojant informacines technologijas atvejai, nepašalintos kliūtys vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ne šalies teritorijoje, neatsižvelgta į visus konkrečius aukomis tapusių vaikų poreikius ir nenumatytos tinkamos nusikalstamų veikų prevencijos priemonės. Kitomis įgyvendinamomis ar numatytomis ES iniciatyvomis iš dalies atsižvelgiama į tam tikras problemas, kurios susijusios ir su seksualinėmis nusikalstamomis veikomis prieš vaikus.

Tarp jų yra m.

koks didelis nario dydis

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. ES aiškiai pripažino vaiko teisių apsaugą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia jos 24 straipsnyje. Be to, Komisijos komunikate dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo nustatytas tikslas kuo geriau Kokio dydzio nario arklys esamomis politikos kryptimis ir priemonėmis iš dalies siekiant apsaugoti vaikus nuo smurto ir seksualinio išnaudojimo ES ir už jos ribų.

Tikslai atitinka ir Saugesnio interneto programą, sukurtą siekiant skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu bei naujomis interneto technologijomis ir kovoti su neteisėtu turiniu.

Tantjemos bendrovėse gali būti skirstomos ir neproporcingai

Saugesnio interneto programa padeda užkirsti kelią seksualinei prievartai prieš vaikus — pagal šią programą vykdomos įvairios priemonės, be kita ko, nepilnamečiams sudaroma daugiau galimybių veikti, užtikrinama jų apsauga, didinamas sąmoningumas, gerinamas švietimas, taip pat nustatomos savireguliavimo ir saugumo priemonės. Kokie dydziai yra seksualiniai nariai visiškai atitinka Komisijos direktyvos dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos pasiūlymą.

Tikslai taip pat atitinka naująją ES jaunimo strategiją m. Tarybos rezoliucijakuri skirta 13—20 m. ES jaunimo strategija pabrėžiama, kad jaunimo gyvenimą ir būsimas perspektyvas iš esmės lemia vaikystėje gautos galimybės, parama ir apsauga.

Pagal šią strategiją vietos lygmens suinteresuotosios šalys raginamos nustatyti jaunuolius, kuriems gresia pavojus, padėti jiems ir, jei būtina, nukreipti juos į kitas tarnybas, taip pat palengvinti Kas yra naudingiausia padidinti nari galimybes kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas.

Šis siūlymas kruopščiai išnagrinėtas, siekiant užtikrinti, kad jo nuostatos visiškai atitiktų pagrindines teises, pirmiausia žmogaus orumą, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba bausmių draudimą, vaiko teises, teisę į laisvę ir saugumą, saviraiškos ir informacijos laisvę, asmens duomenų apsaugą, teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taip pat teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principus.

Ypatingas dėmesys skirtas ES pagrindinių teisių chartijos 24 straipsniui, kuriame nustatyta pozityvi pareiga imtis veiksmų, būtinų vaikų apsaugai užtikrinti. Jame teigiama, kad vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Be to, straipsnyje reikalaujama, kad vykdant visus su vaikais susijusius valdžios ar privačių institucijų veiksmus svarbiausi būtų vaiko interesai — tai įtvirtinta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

Naujų prievartos naudojantis internetu atvejų kriminalizavimo, specialių tyrimo būdų pripažinimo, draudimo užsiimti tam tikra veikla ir keitimosi informacija, siekiant užtikrinti įgyvendinimą visoje ES, nuostatos atidžiai išnagrinėtos konkrečiai vertinant, ar jos atitinka teisę į privataus ir šeimos gyvenimo pagarbą ir asmens duomenų apsaugą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai.

Nuostatos, kuriomis siekiama sustiprinti teisėsaugos kovą su prievartos prieš vaikus medžiagos skelbimu ir sklaida, vaikų pornografijos reklamavimu ar seksualinės prievartos prieš vaikus skatinimu, Kokie dydziai yra seksualiniai nariai pat prieigos prie tinklalapių, kuriuose yra vaikų pornografijos, blokavimo nuostatos patikrintos pirmiausia atsižvelgiant į saviraiškos laisvę Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis, ES pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnis.

Jei būtina, siekiant paremti valstybių narių pastangas atitikti direktyvos reikalavimus, galima tinkamai naudotis Europos Sąjungos lygmens finansavimo galimybėmis.

Be kita ko, konsultuotasi su valstybių narių vyriausybių atstovais, Komisijos ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis nariais, tarptautinėmis organizacijomis, pirmiausia su Europos Taryba ir UNICEF, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslininkais ir tyrimų centrais bei kitomis viešosiomis institucijomis.

Kaip pasirinkti nario priartinimo siurbli

Vėliau įvairūs ekspertai ir organizacijos pateikė nuomones ir informaciją. Per diskusijas Taryboje dėl Komisijos pamatinio sprendimo pasiūlymo šia tema gauta informacijos apie valstybių narių teisės aktus ir dabartinę praktiką.

Didziausiu nariu dydis

Informacija iš esmės patvirtinta būtinybė sudaryti naują ES pagrindą, kuriuo būtų suderinti nacionalinės teisės aktai.

Atsakymų santrauka ir kaip į juos buvo atsižvelgta Po konsultacijų išaiškėjo: - būtinybė patobulinti Europos Tarybos konvenciją; - būtinybė kriminalizuoti prievartos atvejus, kurie neaprėpiami dabartiniame pamatiniame sprendime, ypač naujas nusikalstamas veikas, daromas naudojant informacines technologijas; - būtinybė pašalinti tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo kliūtis tarpvalstybinėse bylose; - būtinybė užtikrinti visapusišką aukų apsaugą, ypač vykdant tyrimą ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas; - būtinybė užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms taikant intervencijos programas ir priemones; - būtinybė užtikrinti, kad vienoje šalyje pavojingiems nusikaltėliams paskelbti apkaltinamieji nuosprendžiai ir taikomos apsaugos priemonės galiotų visose valstybėse narėse.

52010PC0094

Į konsultuojantis gautą informaciją atsižvelgta poveikio vertinime. Kai kurios per konsultacijas skirtingų suinteresuotųjų šalių pateiktos rekomendacijos į pasiūlymą neįtrauktos dėl įvairių poveikio vertinime nurodytų priežasčių.

Nesiimti naujų ES lygmens veiksmų ES nesiimtų naujų kovos su seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu veiksmų teisės aktai, nepolitinės priemonės, finansinė parama ir valstybės narės galėtų tęsti Europos Tarybos konvencijos pasirašymo ir ratifikavimo procesą.

Tačiau būtų galima įvesti ne teisėkūros priemones suderintam nacionalinės teisės aktų įgyvendinimui paremti. Tai aprėptų keitimąsi informacija ir dalijimąsi patirtimi baudžiamojo persekiojimo, apsaugos ir prevencijos, sąmoningumo ugdymo, bendradarbiavimo su Kokie dydziai yra seksualiniai nariai sektoriumi ir savireguliacijos skatinimo ar duomenų kaupimo mechanizmų įdiegimo srityse.

Nauji teisės aktai dėl kaltininkų baudžiamojo persekiojimo, aukų apsaugos ir nusikalstamų veikų prevencijos Būtų priimtas naujas teisės aktas, Kokie dydziai yra seksualiniai nariai kurį būtų įtrauktas esamas pamatinis sprendimas, tam tikros Europos Tarybos konvencijos nuostatos ir papildomi elementai, kurių neaprėpia minėtas esamas sprendimas ir konvencija. Naujasis teisės aktas aprėptų kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą, aukų apsaugą ir nusikalstamų veikų prevenciją.

Atsižvelgiant į ekonominio ir socialinio poveikio, taip pat poveikio pagrindinėms teisėms analizę, 3 ir 4 politikos galimybėmis geriausiai sprendžiamos problemos, jos leistų pasiekti pasiūlymo tikslus. Pirmenybė būtų teikiama 4 politikos galimybei, po jos geriausiai įvertinta 3 politikos galimybė.

Komisija atliko poveikio vertinimą, pridėtą prie ankstesnio m. Tai, pavyzdžiui, kelionių organizavimas siekiant panaudoti seksualinę prievartą — tai itin susiję su vaikų sekso turizmu, bet ne vien su juo. Pakeista vaikų pornografijos apibrėžtis, siekiant suderinti ją su Europos Tarybos konvencija ir Vaiko teisių konvencijos fakultatyviniu protokolu.

Ypatingas dėmesys skiriamas nusikalstamoms veikoms prieš itin pažeidžiamus vaikus. Pirmiausia turėtų būti padidintas bausmių lygis, kad jos būtų proporcingos, veiksmingos ir atgrasomosios. Siekiant nustatyti nusikalstamos veikos sunkumo lygį ir skirti proporcingas bausmes, atsižvelgiama į įvairius skirtingų nusikalstamų veikų veiksnius, kaip antai žalos aukai mastas, kaltininko kaltės laipsnis, taip pat pavojaus visuomenei lygis. Atitinkamai galima nustatyti nusikalstamų veikų klasifikaciją.

Apskritai su seksualiniu kontaktu susiję veiksmai yra sunkesnės veikos negu nesusijusieji; nusikalstama veika sunkesnė, jeigu būta išnaudojimo; naudojant prievartą, jėgą arba grasinimus veikos yra sunkesnės negu netinkamas naudojimasis padėtimi arba aukos silpnumu, o pastaroji veika sunkesnė negu aukos laisvas sutikimas. Prostitucija, kuri apima seksualinius veiksmus ir pinigus, yra sunkesnė nusikalstama veika negu pornografiniai renginiai, kurie gali būti ir Kokie dydziai yra seksualiniai nariai su seksualiniais veiksmais ir pinigais; verbavimas užsiimti prostitucija arba panašia veikla yra sunkesnė nusikalstama veika negu tiesiog sąlygų sudarymas, nes vaikų aktyviai ieškoma kaip prekių.

Vaikų pornografijos gamyba, kuri paprastai susijusi su verbavimu ir seksualiniu kontaktu su vaiku, yra sunkesnės nusikalstamos veikos už kitas, kaip antai platinimas arba siūlymas, kurios savo ruožtu yra sunkesnės nusikalstamos veikos negu pornografinės medžiagos Kokie dydziai yra seksualiniai nariai arba prieiga prie jos. Sumuojant šiuos skirtingus kriterijus išskiriamos Padidinti varpos nuotrauka skirtingos nusikalstamų veikų grupės, atsižvelgiant į sunkumo laipsnį, ir pagrindiniams nusikaltimams atitinkamai nustatytos skirtingų lygių bausmės.

Šios nuostatos aprėpia aukų paramą ir apsaugą, pirmiausia per baudžiamuosius tyrimus ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas.

Padidejes narys erekcijos metu

Tokios prieigos ribojimo tikslas — sumažinti vaikų Kokie dydziai yra seksualiniai nariai apyvartą, apsunkinant viešai prieinamo interneto naudojimąsi. Tai nepakeičia šaltinio turinio pašalinimo veiksmų ar kaltininkų baudžiamojo persekiojimo. Taigi pasiūlymas taip pat leistų pagerinti pagal Europos Tarybos konvenciją nustatytą apsaugos standartą. Kalbant apie turinį, pasiūlymas aprėpia Europos Tarybos konvencijoje nenustatytus aspektus, kaip antai užtikrinimas, kad visoje ES kaltininkams būtų draudžiama užsiimti veikla su vaikais, būtų blokuojama prieiga prie vaikų pornografijos internete, būtų kriminalizuotas vaiko vertimas lytiškai santykiauti su kitu asmeniu, seksualinė prievarta prieš vaikus per pornografinius renginius internetu ir su vaikų aukų nebaudimu susijusi sąlyga.

Pasiūlyme taip pat numatyta daugiau negu Europos Tarybos konvencijoje dėl bausmių dydžio, nemokamų teisinių konsultacijų vaikams aukoms ir veiklos, kuria skatinama prievarta ir vaikų sekso turizmas, ribojimas. Formaliai konvencijos nuostatų įtraukimas į ES teisę padės greičiau priimti nacionalines Kokie dydziai yra seksualiniai nariai, lyginant su nacionalinėmis ratifikavimo procedūromis, ir užtikrinti geresnę įgyvendinimo stebėseną.

Valstybės narės negali deramai pasiekti pasiūlyme numatytų tikslų dėl toliau nurodytų priežasčių. Vaikų seksualinis išnaudojimas ir prievarta prieš juos yra ir tarpvalstybinio masto, tai labiausiai pastebima vaikų pornografijos ir vaikų sekso turizmo srityse. Būtina užtikrinti, kad vaikai visose valstybėse narėse būtų apsaugoti nuo lengvai keliauti galinčių kaltininkų iš visų valstybių narių.

Pasiūlyme iškeltus tikslus būtų lengviau pasiekti Europos Sąjungos masto veiksmais dėl toliau nurodytų priežasčių.

Noriu padidinti savo varpa

Pasiūlymu bus toliau suderinta valstybių narių materialinės ir procesinės baudžiamosios teisės normos, tai padės kovoti su minėtais nusikaltimais. Pirma, bus išvengta to, kad nusikaltėliai rinksis, kurioje švelnesnes normas taikančioje valstybėje narėje palankiau vykdyti nusikalstamą veiką. Antra, dėl bendrų apibrėžčių galima skatinti keitimąsi naudingais bendrais duomenimis ir dalijimąsi patirtimi bei duomenų palyginamumą.

Kaip parapijos galėtų priimti LGBT katalikus? James Martin SJ Youtube nuotr. Tačiau šis iššūkis taip pat yra gausus malonės, nes LGBT katalikai tiek ilgai jautėsi atskirti nuo Bažnyčios, kad bet kuri priėmimo patirtis dabar gali būti keičianti gyvenimą — gijimo akimirka, galinti paskatinti vėl lankytis Mišiose, sugrįžti į tikėjimą ar net padėti jiems vėl tikėti Dievą. Per pastaruosius kelerius metus girdėjau pačių bjauriausių istorijų iš LGBT katalikų, kurie parapijose buvo priversti jaustis nelaukiami.

Trečia, palengvinamas tarptautinis bendradarbiavimas. Pasiūlymu taip pat būtų pagerinta vaikų aukų apsauga.

Tai imperatyvi humanitarinė nuostata ir Kokie dydziai yra seksualiniai nariai, suteikianti galimybę aukoms duoti parodymus, būtinus siekiant vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą. Taip pat bus padidintas prevencijos priemonių veiksmingumas visoje ES.

Todėl pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Šia direktyva nesiekiama daugiau, negu būtina minėtiems tikslams įgyvendinti Europos lygmeniu, ir joje nenumatyta jokių veiksmų, kurie nėra būtini to siekiant, atsižvelgiant į baudžiamosios teisės aktų tikslumo būtinybę. Kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu būtina suderinti valstybių narių baudžiamosios teisės aktų nuostatas, siekiant pagerinti bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose.

Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo konkrečiai numatytas vien Kokie dydziai yra seksualiniai nariai priėmimas.

Kaip parapijos galėtų priimti LGBT katalikus?

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ir ypač Europos Tarybos vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos konvencija[8] yra reikšmingos priemonės siekiant sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.

Įgyvendinant bet kokias priemones siekiant kovoti su minėtomis nusikalstamomis veikomis pagal JT vaiko teisių konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartiją visų pirma turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Pirmiausia — už įvairių formų seksualinę prievartą ir seksualinį išnaudojimą, kuriems palankias sąlygas sudaro informacinių ir ryšių technologijų naudojimas.

Taip pat reikėtų išaiškinti vaikų pornografijos apibrėžtį ir ją priartinti prie nurodytųjų tarptautinėse priemonėse. Siekiant užtikrinti šioje direktyvoje nurodytų nusikalstamų veikų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, už tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingi asmenys turėtų turėti galimybę naudotis veiksmingomis Kokie dydziai yra seksualiniai nariai priemonėmis. Tai galėtų būti slaptos operacijos, pranešimų perėmimas, slaptas stebėjimas, įskaitant elektroninį stebėjimą, banko sąskaitų kontrolė ir kiti finansiniai tyrimai.

Vaikams aukoms turėtų būti suteiktos galimybės lengvai naudotis teisine gynyba, įskaitant nemokamas teisines konsultacijas, atstovavimą ir interesų konfliktų sprendimo priemones prievartos šeimoje atvejais. Be to, vaikai aukos turėtų būti apsaugoti nuo sankcijų — pavyzdžiui, nacionalinės teisės aktais dėl imigracijos ir prostitucijos, jeigu apie savo atvejį praneša kompetentingoms institucijoms.

Be to, dalyvaudami baudžiamosiose bylose vaikai aukos neturėtų patirti papildomos traumos dėl apklausų ar matydami teisės kaltininkus. Kaltininkai turėtų turėti galimybę dalyvauti veiksmingose intervencijos programose arba savarankiškai naudotis atitinkamomis priemonėmis.

Tai tiesa, kad galite padidinti varpa

Turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos tokius draudimus įgyvendinti visoje ES. Siekiant užkirsti kelią tokiai pornografijai, būtina mažinti prievartos prieš vaikus medžiagos apyvartą, apsunkinant kaltininkų galimybes įkelti tokį turinį į viešai prieinamą internetą.